Best joy-con controller settings in Overwatch for Nintendo Switch

  These recommendations for playing in docked mode with joy-con grip. I have been trying to get as close as possible to Splatoon 2 feeling.

  joy-cones controller settings in Overwatch for Nintendo Switch

  joy-cones controller settings in Overwatch for Nintendo Switch

  For playing in tabletop mode with joy-con grip increase gyro Yaw-axis to 16. For playing in handheld mode increase gyro Yaw-axis to 20 and maybe aim assist.

  P.S. Even with this setting aiming is a bit wobbly and loose. Sticks are too sensitive. The game looks impressive when running in handheld mode: a toy Overwatch on the Switch. In docked mode it’s clearly visible that this is a port.

  16th October
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Jak opravit newsletter carsharingu Anytime

  Od místního carsharingu jsem obdržel e-mail:

  anytime carsharing newsletter

  Jak jsem pochopil, jedná se o newsletter pro stávající zákazníky. Cílem bylo dát lidem vědět, že dlouhodobé zapůjčení automobilu je výhodnější. Bohužel, kromě složitého uspořádání, zpráva je pro zákazníky nejasná. Teprve po návštěvě webu jsem zjistil, že 399 Kč je dobrá nabídka ve srovnání s běžným tarifem - 1200 Kč za 4 hodiny. Myslím, že vím, jak to udělat lépe.

  Co je špatně?

  Jsou tam slabé příklady, matoucí text a komplikované informační prezentace.

  Zpráva:

  If we remove images, layout and styling:

  Pokud odstraníme obrázky, rozvržení a design:
  Máme pro vás další tarif – tentokrát na 4 hodiny.
  Co zvládnete za 4 hodiny?
  Jděte do kina a na večeři, auto na vás počká. Nebo na větší nákupy anebo schůzky po celém městě.
  Nový tarif 4h Standard za 399 Kč
  Zahrnuje 40 km, 6,99 / km poté.
  Tento tarif si můžete zvolit jako výchozí na obrazovce půjčovny automobilů v naší aplikaci Anytime Carsharing CZ. Takže, jdeme na to!
  

  Stručně řečeno: „Čtyři hodiny, 399 Kč. Jděte do kina, nakupovat, na schůzku. Kupte, 399 Kč, prosím, kupte. “

  Newsletter nepovídá o mých výhodách jako zákazníka: proč je cena lepší, jak mohu vyhrát při delší jízdě autem nebo proč bude výhodnější. Místo toho, firma dává najevo jejich potřeby

  Příklady užití:

  Jsem skeptický ohledně poskytnutých důvodů pro delší výpůjčku. Carsharing je levnější než taxi, ale ve srovnání s hromadnou dopravou je stále dražší. Do kina nebo restaurace na večeři pro dva lze dojet i veřejnou dopravou. Pokud však máte velkou rodinu nebo děti, carsharing je pohodlná a cenově dostupná volba.

  Obrázky:

  Obrázky jsou o ceně a hodinách. Ilustrace jsou pěkné, ale nepředávají myšlenku, že se jdu projet, chybí drive a nadšenost. Abych byl spravedlivý Anytime má úžasnou videoreklamu. Také všechno, co bylo uvedeno v příkladech, by mělo být prezentováno obrázky.

  Jak to zlepšit?

  Začněme s čištěním a definováním zprávy. Místo otázky jsem použil prohlášení, proč bude pro klienta užitečná 4hodinová výpůjčka:

  anytime carsharing newsletter

  Češi miluji finanční výhody. Nadpis jsem podpořil čísly. Změnil jsem slovo tarif na vhodnější a jednodušší termín „výpůjčka“.

  Dále, příklady využiti výpůjčky auta na 4 hodiny. V Praze trvá cesta z jednoho konce města na druhý zhruba 1,5 hodiny. Město je malé. Mezi jízdami by měla být určitá čekací doba. A klient nechce auto ztratit. Mezera by však neměla být příliš velká, protože zákaznici nechtějí ztrácet peníze. Přišel jsem na tyto scénáře:

  Je tu určitá čekací doba a ztratit auto v těchto situacích nebude vůbec vhodné. Při ideálním znázornění těchto případů by mělo být auto součástí kompozice.

  Našel jsem obrázky na webu:

  anytime carsharing newsletter

  Obrázky by měly být samozřejmě pořízeny se skutečným autem Anytime a nejlépe v prostředí Prahy. A upraveny pro skutečné použití v newsletteru:

  anytime carsharing newsletter

  Adresuji informace jinak, změnil jsem perspektivu a znázornil, jak mohou být 4 hodiny carsharingu výhodné.

  Také může společnost přidat seznam zajímavých míst v okolí Prahy, kam mohou zákaznici jet.

  Pro srovnání:

  anytime carsharing newsletter

  P.S. Nepracuji ani nesouvisím se společnosti Anytime.

  P.P.S. Tento článek se vytvořil, protože se řídím principem: „Místo toho, abych kritizoval – opravím to.“

  10th October
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Music Likes: September

  September was busy and good for oldies and road trips. I was in Krakow and finished several projects. The most memorable are Mara Bells, Call me by Blondie, and The Futureheads.

  Enjoy the collection on Spotify. Suitable for a commute or travelling on foot. For Apple Music use Convertify to get the playlist.

  2nd October
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Instead of criticising — fix it.

  I have a principle: Instead of criticising — fix it. Criticising can be helpful when people asked for it. I know designers and developers who can improve the work of others by writing or talking criticism. However, I don’t believe that there will be a significant change because of critique. People need a direction or solution on how to improve service or their work. If I know the way – I am happy to share it.

  2nd October
  Share on Twitter Telegram Facebook

  How to fix Anytime's carsharing newsletter

  I received an email from the local carsharing:

  anytime carsharing newsletter

  As I understand, this is the newsletter for the current customers. The idea was to let people know how to benefit from taking a car for a longer time. Unfortunately, besides the complicated layout, the message misses the customer. Only after going to the web I found out that 399 Kč is a good deal, compared to the regular tariff – 1200 Kč for 4 hours. I think I know how to do it better.

  What’s wrong?

  There are poor scenarious, weak examples, misleading message and complicated information presentation.

  Message:

  If we remove images, layout and styling:

  We have another tariff for you - for 4 hours this time.
  
  What can you manage in 4 hours?
  Go to the movies and have a dinner, the car will wait for you. Or bigger shopping or meetings across the city
  
  New tariff 4h Standard for 399 CZK
  
  Includes 40km, 6.99/km afterwards. 
  
  You can select this tariff by default in the car rental screen in our application Anytime Carsharing CZ. Well let's go!
  

  In short: “Four hours, 399 CZK. Go to movies, do shopping, have a meeting. Buy, 399 CZK, Please, buy.” The newsletter is not talking about my benefits as a customer: why the price is better, how can I win from taking the car longer or why will it be more convenient. Instead, business speaking about their needs.

  Use cases:

  I am sceptical about provided reasons for taking a car for a longer period. Car sharing is cheaper than a taxi, yet still expensive compared to public transit. Go to a cinema or a restaurant for two can be done by public transport. However, if you have a big family or kids — car sharing is a convenient and affordable choice.

  Images:

  Images are about price and hours. Illustrations are nice, but there is no sense that I am going for a ride, no drive or excitement. To be fair Anytime has an amazing video ad. As well, everything that was mentioned in cases should be presented by images.

  How to make it better?

  Let’s start with cleaning and defining the message. Instead of the question, I used a statement of why 4 hours ride will be useful for the client:

  anytime carsharing newsletter

  Czechs love to get financial benefits. I supported the headline with numbers. I changed word tariff to a more suitable and simple term “rent”.

  Next, use cases for having a car for 4 hours. In Prague to cross the city from one end to another takes roughly 1.5 hours. The city is small. There should be some waiting time in between rides. And the client does not want to lose the car. However, the gap should not be huge, because the clients do not want to waste money. I came up with those scenarios:

  There is some waiting time and it will not be convenient to lose the car in those situations. When illustrating those cases ideally, the car should be a part of the action. Checking images in the web:

  anytime carsharing newsletter

  Images, of course, should be taken with a real Anytime car and preferably within Prague’s setting. And fixing the layout of the newsletter:

  anytime carsharing newsletter

  I address information differently, changed the perspective and presented how 4 hours of carsharing can be beneficial. As a small touch, the company can add a list of interesting locations near Prague where clients can go.

  For comparison:

  anytime carsharing newsletter

  P.S. I am not working or associated with Anytime in any way.

  P.P.S. This post appeared because I have a principal: “Instead of criticising — fix it.”

  2nd October
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Care about work & own it

  I have a principal: I work on a project as I own it. Fully. The project is mine starting from people and finishing with its performance after launch. I know people who are doing work for a time which mentioned in the contract or take responsibility for a specific part of of the project. However, for me, it’s hard to work this way.

  It does not mean that I will do work for other people or tell them what to do. There are a lot of unforeseen and unpredictable variables in the work process. Thus, I try to know as much as I can and broad my area of responsibility.

  For the corporate banking project, I was asked to only produce the user interface. But, I thought about development and management and helped to deliver the design system.

  I take each project as if I do it for myself and will be using it after.

  22nd September
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Music Likes: August

  Month was great for German and Korean. A lot of tracks are suitable for road trips and kicking in working season. Most memorable are Maserati, Bet My Brains by Starcrawler, and 1234 by Emigrate.

  Enjoy the collection on Spotify. Suitable for a commute or travelling on foot. For Apple Music use Convertify to get the playlist.

  30th August
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Essen, Coal mine and Design

  Metro in the city center:

  essen trip

  Metro sign:

  essen trip

  Social advertisement calling to use public transport:

  essen trip

  In Zollverein Coal Mine Complex there are house numbers signs with heavy industrial brutal look:

  essen trip

  Plant:

  essen trip

  Floor navigation:

  essen trip

  Some redesigned constructions:

  essen trip

  essen trip

  essen trip

  Inside there is a musuem with cosy cafe, design museum and educative exhibition about coal mining:

  essen trip

  essen trip

  Parts of mechanisms projected on a wall to explain how coal was sorted:

  essen trip

  Visit Zollverein Coal Mine Industrial Complex and Red Dot museum.

  15th August
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Rest is your duty

  No manager or boss is going to plan weekends, holidays and vacations for you. No colleagues or supervisors schedule breaks or pauses. It’s on you. We are on a long marathon and being in shape guarantees better results. With a personal open schedule and increased responsibility, people tend to overwork and spend less time on themselves. The result – drained and unhappy workaholics.

  When planning, I, first thing, put pauses and food breaks in the calendar. I know that there will be a pause and it allows me to stay concentrated. Concentration vanishes in 20 to 30 min and I have a break to counter that. Time is limited and the brain works better solving harder tasks.

  As a responsible professional with an open schedule plan breaks first. Then — work.

  13th August
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Told ya

  Don’t say “I told you so”. Be polite.

  This literaly leads you to nowhere. The reson is: those, who remembered, next time will pay attention to your comments. It’s a win. And they will appreciate your politeness and attention. Next big win.

  Those who didn’t remember might step on a same rake again. Nothing you can do. And reminding them will make them angry.

  1st August
  Share on Twitter Telegram Facebook