Seoul metro and navigation

  Some glimps of Seoul metro. Pregnant ladies are treated with a toy:

  translation in navigation system signs

  Printed signs:

  translation in navigation system signs

  translation in navigation system signs

  Each metro is an earthquake shelter:

  translation in navigation system signs

  Beutiful fence:

  translation in navigation system signs

  Ads:

  translation in navigation system signs

  Timetable on a station:

  translation in navigation system signs

  A lof of digital screens to show all sorts of information. This one shows where is the train:

  translation in navigation system signs

  In passages and exits screens help to navigate:

  translation in navigation system signs

  translation in navigation system signs

  1st December
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Транслитерация в навигации

  This post in English

  Названия станций, остановок, парков, улиц в навигации нужно переводить буквально. Как слышится — так и писать. Идея транслитерации помочь пассажирам, которые не знакомы с местным языком, понять что это за место и сориентироваться в пространстве.

  Как пример, в токийском метро иностранцы, которые не знаю японский язык, без проблем поймут, что это станция Нихомбаши (Nihombashi):

  translation in navigation system signs

  а это станция Мэижи-жингумаи рядом с Хараджуку (Meiji-jingumae near Harajuku):

  translation in navigation system signs

  Такая транслитерация помогает распознать названия в голосовых объявлениях во время поездки. Также это помогает произношением, когда объясняешь местным, куда нужно добраться. Не нужно прибегать к помощи телефона, когда находишься на остановке или внутри вагона или автобуса — такая транслитерация подскажет, где вы находитесь.

  Оба названия станций можно перевести по смыслу «Японский мост» и «Перед святилищем Меиджи». Буквальный перевод, может и расскажет, что это за место, но не поможет сориентироваться в пространстве. И скорее всего, местные не будут знать, как переводится это название на иностранный язык.

  Как пример — московское метро. Для иностранцев кириллический алфавит сложен в произношении, поэтому даже слово улица переводят не как “street” а ”Ulitsa Rozhdestvenka”.

  translation in navigation system signs

  Если же в стране используют латиницу, то не нужно добавлять еще и английский перевод. Например в Германии, пассажиры смогут прочитать название, даже без знания правил немецкого:

  translation in navigation system signs

  Хорошие премеры транслитерации:

  Китай-город — Kitay-gorod

  渋谷 — Shibuya

  Uhlandstraße – Uhlandstraße

  명동역 — Myeong-dong

  Dworzec Gdański – Dworzec Gdański

  26th November
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Music Likes: November

  November collection is inspired by my Asian trip. Enjoy Hot blood by Kaleo, Get away by Sad face, Sanctuary by Easten Odyssey and many more.

  Enjoy the collection on Spotify. Suitable for a commute or travelling on foot. For Apple Music use Convertify to get the playlist.

  26th November
  Share on Twitter Telegram Facebook

  How to Transliterate for Navigation

  Этот пост по-русски

  Names for stations, stops, praks, streets in navigation should not translate directly. The idea of translation to help passengers, who are not familiar with the local language, to recognize the name and orient themselves in the space. Transliteration usualy should be done by letters and not by meaning.

  As an example in Tokyo metro foreigners, who do not know the Japanese language, without any issues can read that this is Nihombashi station:

  translation in navigation system signs

  and this is Meiji-jingumae station near Harajuku:

  translation in navigation system signs

  This helps to recognize the name in announcements of stops by radio during the ride. Also helps to know if you at the right station and ask people for help by pronouncing the name. This helps without using a phone or GPS to understand if this is stop you ned by glancing outside of the metro car or bus window.

  Both places can be translated by meaning: ”Japan Bridge” and ”In front of Meiji Shrine” respectively. A literal translation, on the contrary, will not help to find where you are. It only misled and help with some background. Most likely locals will not know the translation into English too.

  Another example is the Moscow metro in Russia. Because foreigners can’t read Cyrillic translitiration of the name is done even for word “street” – ”Ulitsa Rozhdestvenka”.

  translation in navigation system signs

  When we dealing with Latin there is not translation needed, if the language is different from English. People can read names without knowing Geman pronunciation rules. As an example:

  translation in navigation system signs

  Good examples of translations:

  Китай-город — Kitay-gorod

  渋谷 — Shibuya

  Uhlandstraße – Uhlandstraße

  명동역 — Myeong-dong

  Dworzec Gdański – Dworzec Gdański

  25th November
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Music Likes: October

  October collection is here. Later than never.

  Enjoy the collection on Spotify. Suitable for a commute or travelling on foot. For Apple Music use Convertify to get the playlist.

  25th November
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Best Joy-con Controller settings in Overwatch for Nintendo Switch

  These recommendations for playing in docked mode with joy-con grip. I have been trying to get as close as possible to Splatoon 2 feeling.

  joy-cones controller settings in Overwatch for Nintendo Switch

  joy-cones controller settings in Overwatch for Nintendo Switch

  For playing in tabletop mode with joy-con grip increase gyro Yaw-axis to 16. For playing in handheld mode increase gyro Yaw-axis to 20 and maybe aim assist.

  P.S. Even with this setting aiming is a bit wobbly and loose. Sticks are too sensitive. The game looks impressive when running in handheld mode: a toy Overwatch on the Switch. In docked mode it’s clearly visible that this is a port.

  16th October
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Jak opravit newsletter carsharingu Anytime

  Od místního carsharingu jsem obdržel e-mail:

  anytime carsharing newsletter

  Jak jsem pochopil, jedná se o newsletter pro stávající zákazníky. Cílem bylo dát lidem vědět, že dlouhodobé zapůjčení automobilu je výhodnější. Bohužel, kromě složitého uspořádání, zpráva je pro zákazníky nejasná. Teprve po návštěvě webu jsem zjistil, že 399 Kč je dobrá nabídka ve srovnání s běžným tarifem - 1200 Kč za 4 hodiny. Myslím, že vím, jak to udělat lépe.

  Co je špatně?

  Jsou tam slabé příklady, matoucí text a komplikované informační prezentace.

  Zpráva:

  If we remove images, layout and styling:

  Pokud odstraníme obrázky, rozvržení a design:
  Máme pro vás další tarif – tentokrát na 4 hodiny.
  Co zvládnete za 4 hodiny?
  Jděte do kina a na večeři, auto na vás počká. Nebo na větší nákupy anebo schůzky po celém městě.
  Nový tarif 4h Standard za 399 Kč
  Zahrnuje 40 km, 6,99 / km poté.
  Tento tarif si můžete zvolit jako výchozí na obrazovce půjčovny automobilů v naší aplikaci Anytime Carsharing CZ. Takže, jdeme na to!
  

  Stručně řečeno: „Čtyři hodiny, 399 Kč. Jděte do kina, nakupovat, na schůzku. Kupte, 399 Kč, prosím, kupte. “

  Newsletter nepovídá o mých výhodách jako zákazníka: proč je cena lepší, jak mohu vyhrát při delší jízdě autem nebo proč bude výhodnější. Místo toho, firma dává najevo jejich potřeby

  Příklady užití:

  Jsem skeptický ohledně poskytnutých důvodů pro delší výpůjčku. Carsharing je levnější než taxi, ale ve srovnání s hromadnou dopravou je stále dražší. Do kina nebo restaurace na večeři pro dva lze dojet i veřejnou dopravou. Pokud však máte velkou rodinu nebo děti, carsharing je pohodlná a cenově dostupná volba.

  Obrázky:

  Obrázky jsou o ceně a hodinách. Ilustrace jsou pěkné, ale nepředávají myšlenku, že se jdu projet, chybí drive a nadšenost. Abych byl spravedlivý Anytime má úžasnou videoreklamu. Také všechno, co bylo uvedeno v příkladech, by mělo být prezentováno obrázky.

  Jak to zlepšit?

  Začněme s čištěním a definováním zprávy. Místo otázky jsem použil prohlášení, proč bude pro klienta užitečná 4hodinová výpůjčka:

  anytime carsharing newsletter

  Češi miluji finanční výhody. Nadpis jsem podpořil čísly. Změnil jsem slovo tarif na vhodnější a jednodušší termín „výpůjčka“.

  Dále, příklady využiti výpůjčky auta na 4 hodiny. V Praze trvá cesta z jednoho konce města na druhý zhruba 1,5 hodiny. Město je malé. Mezi jízdami by měla být určitá čekací doba. A klient nechce auto ztratit. Mezera by však neměla být příliš velká, protože zákaznici nechtějí ztrácet peníze. Přišel jsem na tyto scénáře:

  Je tu určitá čekací doba a ztratit auto v těchto situacích nebude vůbec vhodné. Při ideálním znázornění těchto případů by mělo být auto součástí kompozice.

  Našel jsem obrázky na webu:

  anytime carsharing newsletter

  Obrázky by měly být samozřejmě pořízeny se skutečným autem Anytime a nejlépe v prostředí Prahy. A upraveny pro skutečné použití v newsletteru:

  anytime carsharing newsletter

  Adresuji informace jinak, změnil jsem perspektivu a znázornil, jak mohou být 4 hodiny carsharingu výhodné.

  Také může společnost přidat seznam zajímavých míst v okolí Prahy, kam mohou zákaznici jet.

  Pro srovnání:

  anytime carsharing newsletter

  P.S. Nepracuji ani nesouvisím se společnosti Anytime.

  P.P.S. Tento článek se vytvořil, protože se řídím principem: „Místo toho, abych kritizoval – opravím to.“

  10th October
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Music Likes: September

  September was busy and good for oldies and road trips. I was in Krakow and finished several projects. The most memorable are Mara Bells, Call me by Blondie, and The Futureheads.

  Enjoy the collection on Spotify. Suitable for a commute or travelling on foot. For Apple Music use Convertify to get the playlist.

  2nd October
  Share on Twitter Telegram Facebook

  Instead of Criticising — Fix It.

  I have a principle: Instead of criticising — fix it. Criticising can be helpful when people asked for it. I know designers and developers who can improve the work of others by writing or talking criticism. However, I don’t believe that there will be a significant change because of critique. People need a direction or solution on how to improve service or their work. If I know the way – I am happy to share it.

  2nd October
  Share on Twitter Telegram Facebook

  How to Fix Anytime's Carsharing Newsletter

  I received an email from the local carsharing:

  anytime carsharing newsletter

  As I understand, this is the newsletter for the current customers. The idea was to let people know how to benefit from taking a car for a longer time. Unfortunately, besides the complicated layout, the message misses the customer. Only after going to the web I found out that 399 Kč is a good deal, compared to the regular tariff – 1200 Kč for 4 hours. I think I know how to do it better.

  What’s wrong?

  There are poor scenarious, weak examples, misleading message and complicated information presentation.

  Message:

  If we remove images, layout and styling:

  We have another tariff for you - for 4 hours this time.
  
  What can you manage in 4 hours?
  Go to the movies and have a dinner, the car will wait for you. Or bigger shopping or meetings across the city
  
  New tariff 4h Standard for 399 CZK
  
  Includes 40km, 6.99/km afterwards. 
  
  You can select this tariff by default in the car rental screen in our application Anytime Carsharing CZ. Well let's go!
  

  In short: “Four hours, 399 CZK. Go to movies, do shopping, have a meeting. Buy, 399 CZK, Please, buy.” The newsletter is not talking about my benefits as a customer: why the price is better, how can I win from taking the car longer or why will it be more convenient. Instead, business speaking about their needs.

  Use cases:

  I am sceptical about provided reasons for taking a car for a longer period. Car sharing is cheaper than a taxi, yet still expensive compared to public transit. Go to a cinema or a restaurant for two can be done by public transport. However, if you have a big family or kids — car sharing is a convenient and affordable choice.

  Images:

  Images are about price and hours. Illustrations are nice, but there is no sense that I am going for a ride, no drive or excitement. To be fair Anytime has an amazing video ad. As well, everything that was mentioned in cases should be presented by images.

  How to make it better?

  Let’s start with cleaning and defining the message. Instead of the question, I used a statement of why 4 hours ride will be useful for the client:

  anytime carsharing newsletter

  Czechs love to get financial benefits. I supported the headline with numbers. I changed word tariff to a more suitable and simple term “rent”.

  Next, use cases for having a car for 4 hours. In Prague to cross the city from one end to another takes roughly 1.5 hours. The city is small. There should be some waiting time in between rides. And the client does not want to lose the car. However, the gap should not be huge, because the clients do not want to waste money. I came up with those scenarios:

  There is some waiting time and it will not be convenient to lose the car in those situations. When illustrating those cases ideally, the car should be a part of the action. Checking images in the web:

  anytime carsharing newsletter

  Images, of course, should be taken with a real Anytime car and preferably within Prague’s setting. And fixing the layout of the newsletter:

  anytime carsharing newsletter

  I address information differently, changed the perspective and presented how 4 hours of carsharing can be beneficial. As a small touch, the company can add a list of interesting locations near Prague where clients can go.

  For comparison:

  anytime carsharing newsletter

  P.S. I am not working or associated with Anytime in any way.

  P.P.S. This post appeared because I have a principal: “Instead of criticising — fix it.”

  2nd October
  Share on Twitter Telegram Facebook